Zmena poisťovne

Okrem toho, čo poisťovniam prikazuje zákon, ponúkajú rôzne výhody a každoročne sofistikovanejšie produkty. Oplatí sa porovnať produkty a benefity, ktoré jednotlivé poisťovne ponúkajú, nielen z pohľadu ceny, ale aj kvality, ktorú oceníte hlavne v prípade uplatňovania nárokov pri škodovej udalosti.

Aké sú možnosti ukončenia existujúcej zmluvy?

1.  Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia(deň na zmluve ako začiatok poistenia)- ide o najbežnejší spôsob ukončenia poistnej zmluvy; výpoveď sa musí podať písomne, aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.
– výpoveď poistnej zmluvy môžete poslať aj hneď, ukončená však bude až k dátumu výročia poistnej zmluvy. Výpoveď vytlačte, podpíšte a zašlite na adresu poisťovne, v ktorej máte platné poistenie PZP, najlepšie doporučenou poštou.
– výpoveď musí byť podpísaná poistníkom, t.j. osobou, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila, resp. ním poverená osoba na to splnomocnená.
– aby bola výpoveď akceptovaná, musí byť doručená do poisťovne najneskôr v posledný deň výpovednej lehoty, nepostačí, ak ju v posledný deň lehoty podáte na poštu.
– výpoveď je možné podať aj osobne na obchodnom mieste poisťovne. V takom prípade požadujte potvrdenie prevzatia výpovede poisťovňou na kópii výpovede.

Výpoveď môžete zaslať:
2. Do troch mesiacov odo dňa splatnosti poistného za prvé poistné obdobie, alebo jednorazové poistné, pokiaľ poistné nebolo zaplatené.
3.  Z dôvodov, na základe, ktorých dochádza k zániku poistenia podľa Zákona 381/2001 Z.z. § 9, t.j.:
– zánikom motorového vozidla (zošrotovanie)
– zápisom zmeny držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel (predaj, darovanie)
– vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel (vrátenie značiek)
– prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
– vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel

Poistenie zaniká okamihom, keď nastali tieto skutočnosti. (t.j. dátum predaja, odhlásenia, ..) O týchto skutočnostiach je poistník povinný bez zbytočného odkladu informovať príslušného poisťovateľa.
K výpovedi je dobré priložiť aj kópiu Kúpnej zmluvy, zápis v technickom preukaze, Oznámenie o krádeži, alebo iné doklady súvisiace s dôvodom výpovede). Poisťovňa v týchto prípadoch vracia preplatok poistného.

4. Pri neplatení poistného: neplatenie poistného neznamená zánik poistnej zmluvy. Aj pri neplatení má poisťovňa právo na poistné za obdobie od splatnosti poistného a ukončenia poistnej zmluvy. Tento spôsob ukončenia zmluvného vzťahu neodporúčame.
Pri neplatení poistného poisťovňa pošle výzvu na zaplatenie. Ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia tejto výzvy, poistenie zanikne, ak nebolo zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. V prípade neplatenia poistného môže poisťovňa inkasovať sankcie za omeškanú platbu.
Z dôvodu neplatenia poistného PZP: keďže je poistenie vozidla PZP povinné, poistník je povinný opätovne dojednať PZP, v tomto prípade u tohto istého poistovateľa.

5Po poistnej udalosti: do 1 mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. Výpovedná lehota je 1 mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

6. Iné: dohodou medzi zmluvnými stranami, resp. podľa osobitného predpisu vo všeobecných poistných podmienkach konkrétnej poisťovne

Nezabudnite:

  • Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, požiadajte poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia.
  • Každé vypovedanie zmluvy k poisteniu (okrem toho, ktoré sa robí k výročiu zmluvy) je vždy nutné dokumentovať kópiou toho dokladu, ktorým sa preukazuje jeho oprávnenosť – kópiou kúpnej zmluvy, protokolu o ekologickej likvidácii, príp. protokolu o odcudzení
  • Pri PZP požiadajte poisťovňu o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.