Slovník pojmov

agent

Zástupca poisťovne, ktorého úlohou je dojednávať a ponúkať poistenie a ktorý zvyčajne nie je zamestnancom poisťovne.

akceptačný list

Dokument, ktorým sa potvrdzuje, že ten, kto ho vydal, vykoná operáciu označenú v akceptačnom liste a akceptuje podmienky tejto operácie. Akceptačný list sa vydáva ako potvrdenie, že dohodnutý akt bude vykonaný. Poisťovňa akceptačným listom potvrdzuje, že akceptuje predbežné krytie poistného rizika pred uzavretím poistnej zmluvy za stanovených podmienok.

asistencia

Pomoc, ktorú poskytuje poisťovňa osobám poisteným. Rozsah pomoci závisí od dohodnutých poistných podmienok. Vo väčšine prípadov ide o technickú, materiálnu a organizačnú pomoc, ktorá má uľahčiť situáciu po náhodnej udalosti.

bezpečnostné zariadenia

Technické stroje, zariadenia a prístroje, ktorých účelom je utvárať podmienky na ochranu majetku, zdravia a životov ľudí. Ide o zariadenia aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Zariadenia aktívnej bezpečnosti priamo chránia majetok a život ľudí (zámky, antiblokovacie zariadenia, záchranné pásy,atď.). Zariadenia pasívnej bezpečnosti smerujú k znižovaniu nebezpečenstva a prípadných škôd (hasiace zariadenia, signalizačné zariadenia proti krádeži, atď.). Bezpečnostné zariadenia vyžadujú poisťovne pri poisťovaní niektorých vybraných rizík.

bezškodový priebeh

Priebeh poistenia, v ktorom sa v sledovanom období nevyskytli poistné udalosti. Priaznivý škodový priebeh vedie poisťovne k tomu, aby poistníkov zvýhodňovali formou bonifikácie. Priaznivým škodovým priebehom sa rozumie prípad, ak by udalosti nevznikli z viny poistneného.

bežné poistné

Poistné určené na dohodnuté obdobie, ktorým je zvyčajne kalendárny rok. Je možné dojednať ročné, polročné, štvrťročné, alebo mesačné poistné obdobia podľa zvyklostí a podmienok jednotlivých poisťovní. Poistné na obdobie kratšie ako jeden rok sa stanovuje u dlhodobých poistení z ročného poistného delením počtom poistných období v roku.

bežné riziká

Riziká, ktoré sa najčastejšie vyskytujú a na ktoré má poisťovňa pripravené príslušné štandardné poistenia.

bonifikácia

Všeobecne poskytované zľavy za vopred stanovených podmienok. Ide o zvýhodnenie poistníka, alebo poisteného, ktorý splnil dohodnuté alebo predpisom stanovené podmienky.

cena časová

Cena poškodenej veci v čase poistnej udalosti. Vypočítava sa z ceny rovnakej, novej alebo porovnateľnej veci. Od takto stanovenej veci sa odráta zrážka za opotrebenie v čase poistnej udalosti.

cena trhová

Cena, za ktorú sa tovary a služby ponúkajú na trhu. Je odzrkadlením ceny ponuky a dopytu.

čestné vyhlásenie

Vyhlásenie, že nastala poistná udalosť, alebo že platia všetky náležitosti (dokumenty, cena, vek,..) potrebné a nevyhnutné na likvidáciu poistnej udalosti.

čiastočná platba

Ide o zaplatenie len časti poistného, ktoré bolo dohodnuté v poistnej zmluve. Čiastočná platba poistného sa chápe, akoby poistné nebolo zaplatené vôbec, čo má vplyv pri posudzovaní platnosti a zániku poistenia, ako aj nárokov poisteného.

deň splatnosti

Dátum, v ktorom sa má vykonať stanovená platba, úhrada poistného. Môže ísť aj o úhradu poistného plnenia poisťovňou.

dlžné poistné

Poistné nezaplatené v stanovenom termíne. V zásade platí, že ak ďalšie poistné nebolo zaplatené do šiestich mesiacov od termínu jeho splatnosti alebo prvé poistné do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, poistenie zaniká pre neplatenie a poisťovňa má nárok na pomernú časť poistného plnenia za uvedený čas.

doba platnosti poistenia

Doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté. Termín skončenia platnosti poistenia musí byť uvedený v poistnej zmluve.

dodatok k poistnej zmluve

Zásadné zmeny poistnej zmluvy v podobe doplnkov upravujúce obsah pôvodného dojednania. Dodatok bez vlastnej poistnej zmluvy nie je právne účinný a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

držiteľ motorového vozidla

Osoba zapísaná v dokladoch vozidla.

expertíza

Kvalifikovaná činnosť, ktorej výsledkom je písomný znalecký posudok sporného problému.

fixné poistné

Poistné, ktoré sa počas celej poistnej doby nemení. Zmena poistného sa môže realizovať len na základe vzájomnej dohody medzi poisťovateľom a poistníkom.

formy poistenia

Spôsob triedenia či klasifikácie poistných produktov podľa stanovených kritérií. Sú to samostatné skupiny poistenia charakterizované rozdielnym spôsobom ich vzniku. Základnými formami poistenia sú zákonné poistenie, povinné poistenie a dobrovoľné poistenie.

fyzická osoba

Z ekonomického hľadiska ide o človeka, ktorého príjem podlieha zdaneniu dane z príjmu obyvateľstva. Z právneho hľadiska ide o občana.

havarijné poistenie

Dobrovoľné poistenie motorových vozidiel, pre prípad ich poškodenia alebo zničenia, najmä ich prevádzkou (dopravná nehoda). Obsahuje aj ďalšie riziká ako je živel, odcudzenie vozidla alebo jeho časti. Okrem toho je možné pripoistiť aj poškodenie alebo odcudzenie batožín, úraz prepravovaných osôb, prevádzkové škody a pod. Havarijné poistenie dopravných prostriedkov pre prípad ich poškodenia, alebo zničenia sa v zahraničí označuje ako KASKO poistenie.

hnuteľnosť

Predmet, ktorý je premiestniteľný. Ide o hmotný majetok okrem pozemkov, stavieb, strojov, ktoré sú konštrukčne pevne spojené so zemou.

hromadné (skupinové) poistenie

Poistenie skupín poistencov, ktoré sa obyčajne vykonáva zjednodušenou formou pomocou zoznamov, na základe rámcovej poistnej zmluvy.

individuálne poistenie

Poistenie dojednané poistnou zmluvou s každým poistníkom samostatne.

jednorázové poistné

Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia. Môže ísť o krátkodobé (platné na čas kratši ako jeden rok) alebo dlhodobé poistenie, najmä životné a dôchodkové poistenie.

kasko

Ide o dobrovoľné poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Používa sa tiež pojem “havarijné poistenie”, napríklad havarijné poistenie motorových vozidiel.

kombinované poistnenie

Zlúčenie viacerých rizík v jednej poistnej zmluve. Obyčajne je jedno riziko základom poistenia a musí byt dojednané (napr. živelné v majetkových poisteniach, alebo úmrtie v životných a úrazových poisteniach). Kombinácia rizík môže byt pevná, ak nie je možnosť výberu alebo voľná, pri ktorej si poistený vyberá najvhodnejšie riziká podľa svojich potrieb. V praxi sa tieto poistenia označujú ako “združené”, napr. združené poistenie domácnosti, združené poistenie mládeže a podobne.

krycí list

Ide o potvrdenie poisťovne servisu o platbe za poistnú udalosť. Potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného splní záväzok stanovený v krycom liste. Uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za poisteného alebo poškodeného.

lehota výplaty plnenia

Lehota, počas ktorej je nevyhnutné, aby poisťovňa poskytla poistné plnenie poistenému.

likvidácia poistnej udalosti

Pracovný proces zabezpečujúci poskytnutie konečného efektu z poistenia a to poskytnutie poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Proces obsahuje registráciu poistnej udalosti, vyznačenie a overenie poistného krytia, obhliadku poškodenej veci, korešpondenciu a šetrenie, výpočet poistného plnenia (poistnej náhrady) a jeho prerokovanie s poisteným alebo poškodeným, poukaz poistného plnenia, účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti. V užšom zmysle slova ide len o práce spojené s vlastnou likvidáciou t.j. obhliadka a výpočet škody.

likvidátor poistnej udalosti

Pracovník poisťovne, alebo ňou poverený expert, ktorého úlohou je zisťovať rozsah a príčiny poistných udalostí a vyčíslovať poistné plnenia v zmysle dohodnutej poistnej zmluvy a podmienok.

majetková škoda

Poškodenie hmotných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve poisteného, alebo poškodeného. Predstavuje znemožnenie úplného, alebo čiastočného využívania majetku. Majetková škoda sa dá jednoznačne vyčísliť. Má charakter čiastočnej škody (poškodená vec sa dá opraviť), alebo totálnej škody (poškodená vec sa z technického hľadiska nedá opraviť, alebo jej oprava je nákladnejšia ako cena novej veci, alebo cena veci v čase jej poškodenia).

majetkové poistenie

Všeobecné označenie pre poistenie vecí. V majetkovom poistení rozlišujeme najmä tieto hlavné druhy: poistenie budov, poistenie domácností, poistenie motorových vozidiel, poistenie dopravných prostriedkov, poistenie vecí proti rôznym rizikám, najmä živelným. Veci je možné poistiť napr. proti poškodeniu atmosferickými zrážkami, vodou z vodovodných zariadení, lomu strojov, rozbitiu skiel a podobne.

malus

Ide o prirážku k stanovenému poistnému. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh.

maximálna škoda

Najvyššia škoda, aká vznikla alebo môže vzniknúť z daného rizika na danom predmete, jave, záujme, alebo zdraví.

minimálna poistná suma

Minimálna suma, ktorá sa môže dohodnúť v konkrétnom poistení. Predstavuje minimálnu cenu konkrétneho rizika.

motorové vozidlo

Je samostatné neko ajové vozidlo s vlast- ným pohonom, ako aj iné neko ajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osved enie o evidencii vozidla, technické osved enie vozidla alebo obdobný preukaz.

nadmerné poistenie

Poistenie majetku dojednané na vyššie hodnoty, ako sú poistné hodnoty (cena rizika), alebo na neexistujúce riziko. Podľa občianskeho zákonníka je takéto poistenie zbytočné, pretože nie je možné od poisťovní získať v majetkovom poistení väčšiu náhradu ako je hodnota poistenej veci.

nadobúdacia cena

Cena, za ktorú bola obstaraná vec alebo iná majetková podstata. Je to trhová cena novej veci alebo cena opotrebovanej veci.

náhodná udalosť

Udalosť, ktorá vzniká náhle a neočakávane. Predvídať udalosť je možné, ale len s určitou pravdepodobnosťou. Náhodnosť je základnou podmienkou aj pre poistnú udalosť. Náhodná udalosť je však poistnou udalosťou len vtedy, ak spĺňa všetky poistné podmienky príslušného poistenia.

náhrada škody

Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného alebo iného odškodnenia. Náhrada škody môže byť úplná alebo čiastočná. Jej rozsah je vo všeobecnosti uvedený v poistných podmienkach.

následná škoda

Strata, následne vyvolaná poistnou udalosťou (odpratávacie a zachraňovacie náklady, strata zisku a pod.)

návrh na poistenie

Písomný návrh na uzavretie poistnej zmluvy. Po jeho schválení sa v niektorých prípadoch vypracuje riadna poistná zmluva.

nehoda

Udalosť, ktorá môže mať negatívne následky, najmä spôsobiť majetkovú, finančnú stratu alebo poškodenie zdravia. Spôsobuje ju nedbanlivosť, nedostatočné bezpečnostné opatrenia alebo náhoda.

neplatnosť poistenia

Ide o prípady, keď poistenie neposkytuje poistnú ochranu pre nesplnenie základných predpokladov dohodnutých v poistnej zmluve alebo v stanovených právnych predpisoch. Napr. keď vznikla poistná udalosť na inom území než bolo dohodnuté, v inom čase, alebo iným rizikom.

nespotrebované poistné

Časť poistného, ktorá zostane poisťovni po skončení platnosti poistenia. Poistenému sa vráti len vtedy, ak zaniká riziko a nebude poskytnuté poistné plnenie.

nová hodnota

Cena novej veci alebo inej majetkovej podstaty, nadobúdacia cena.

obhliadka

Súbor pracovných postupov, ktoré zahŕňajú prehliadu poškodeného predmetu, vyhotovenie príslušnej dokumentácie a prerokovanie zistených skutočností i spôsobu postupu poisťovne pri likvidácii škody zákazníkom.

obligatórne poistenie

Povinné poistenie

obnovenie zmluvy

Osobitný prípad, keď poisťovňa na základe žiadosti poisteného obnoví platnosť zaniknutej poistnej zmluvy.

odstúpenie od poistnej zmluvy

Postup uplatňovaný vtedy, ak sa zistí, že poistník pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje a pokiaľ by poisťovňa poznala správne údaje, poistenie by vôbec neuzavrela. V takomto prípade môže odstúpiť od poistenia a poistenie je neplatné od začiatku pre nesplnenie zákonom stanovených podmienok na jeho dojednanie.

ochranná lehota

Lehota dohodnutá v poistnej zmluve alebo stanovená v právnom predpise, počas ktorej možno zrušiť poistenie ihneď alebo ho považovať za neplatné, ak sa zistia skutočnosti, ktoré neboli poisťovni známe a mali podstatný vplyv na rozsah poistného krytia alebo výšku poistného.

omeškanie s platením

Neuhradenie záväzku v predpísanej lehote a predpísanej výške. Omeškanie s platením má vo väčšine prípadov vážne právne dôsledky. Prinajmenšom sa záväzok za oneskorené platenie zvyšuje o úrok z omeškania, prípadne ďalšie dohodnuté pokuty. Omeškanie môže mať za následok aj zrušenie zmluvy o poskytovaní dohodnutej služby.

online PZP poistenie

Časť systému, ktorá je v reálnom čase k dispozícii užívateľovi.

oprávnená osoba

Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá je oprávnená rokovať s poisťovňou namiesto poistníka, alebo ktorá môže prevziať poistné plnenie.

platenie poistného

Realizácia úhrady ceny za poisťovaciu službu, ktorú poskytuje poisťovňa poistenému. Poistné sa musí realizovať v dohodnutých termínoch a je splatné pri uzavretí poistnej zmluvy a začiatkom poistného obdobia.

platnosť poistenia

Podmienky, ktoré určujú, kedy je uzavretá poistná zmluva platná. Okrem územnej platnosti je dôležitá aj časová platnosť stanovená začiatkom a koncom poistnej doby.

platobné podmienky

Podmienky platenia dohodnutých záväzkov. Určujú čas a výšku záväzku a za akých podmienok bude záväzok zaplatený, prípadne aj to, čo sa stane, ak podmienky nebudú splnené.

počiatok poistenia

Dátum a čas, od ktorého poistenie nadobudne právnu moc a začína sa poskytovať poistná ochrana. Všeobecne je stanovený nultou hodinou nasledujúceho dňa po uzavretí poistnej zmluvy. V poistnej zmluve však možno dohodnúť aj iný termín, napr. čas podpisu, alebo odložiť dátum na neskorší termín.

podpoistenie

Positné krytie, alebo poistné, ktoré nezodpovedá poistnému riziku. Základ na výpočet a stanovenie výšky poistného bol nižší, ako je objektívne ocenenie rizika. Podpoistenie má vplyv na výpočet poistného plnenia v prípade poistnej udalosti. Poisťovňa zníži poistné plnenie v takom pomere, v akom bolo stanovené nižšie poistné k správne stanovenému poistnému.

področné poistné

Poistné stanovené na kratšie poistné obdobie ako je jeden rok, polročné, štvrťročné alebo mesačné poistné obdobie.

poistená osoba

Poistenec

poistené riziko

Riziko, ktoré poisťovňa prijala do poistenia na základe právneho predpisu, alebo na základe poistno-technických zásad.

poistenec

Osoba, ktorej vzniká na základe uzavretej zmluvy právo na poistné plnenie a to bez ohľadu na to, či poistenie dohodla sama, alebo iná osoba.

poistenie motorového vozidla na novú hodnotu

Havarijné poistenie motorového vozidla, kde je maximálne plnenie obmedzeného novou cenou, ktorú je v čase poistnej udalosti potrebné vynaložiť na nákup takého istého typu motorového vozidla.

poistná suma

Maximálne plnenie poisťovne dohodnuté v poistnej zmluve alebo určené právnym predpisom.

poistné

Cena za poskytovanú poisťovaciu službu, ktorú musí zaplatiť poistený ako protihodnotu za finančné krytie rizika.

poistné krytie

Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, môže sa likvidovať a poskytnúť poistné plnenie.

poistné obdobie

Časť poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve alebo stanovená právnym predpisom. Je to časový úsek, na ktorý je potrebné v stanovených termínoch platiť poistné.

poistné podmienky

Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve alebo stanovených v právnom predpise, podľa ktorého možno poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Poistné podmienky vymedzujú najmä poistné riziko, predmet poistenia, vecný rozsah toho, čo je poisťovňa povinná uhradiť, miestnu platnosť poistenia, povinnosti poistníka a poisteného, poistnú hodnotu alebo poistnú sumu, spôsob stanovenia poistného plnenia, začiatok a dobu trvania poistenia, výšku a spôsob platenia poistného, podrobný výklad poistných pojmov. Rozdeľujú sa na všeobecné poistné podmienky a osobitné či špecifické poistné podmienky.

poistné riziko

Ide o poistné nebezpečenstvo, vytvárajúce možnosť vzniku poistnej udalosti. Je to teda riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe poistno-technických podmienok.

predbežné krytie

Záväzok poisťovne, písomne potvrdený o tom, že poskytne poistné krytie na dohodnuté riziko za predbežných podmienok pred uzavretím poistnej zmluvy.

prevádzkovateľ motorového vozidla

Je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom.

rozsah poistného krytia

Súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za ktorých poisťovňa poskytne poistné plnenie.

sadzba poistného

Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v % z poistnej hodnoty.

skončenie poistenia

Zánik poistenia v dôsledku dôvodov uvedených v poistnej zmluve alebo príslušných právnych predpisoch. Platnosť poistenia sa skončí termínom dohodnutým v poistnej zmluve.

splátka poistného

Rozdelenie stanoveného poistného na niekoľko častí, ktoré by sa mali uhradiť v určených termínoch v rámci jedného poistného obdobia.

spoluúčasť

V poistnej zmluve dohodnutá hodnota, ktorou sa poistený sám podieľa na každej strate krytej poistením.

škodový priebeh

Vývoj škodovosti v sledovanom riziku, regióne a čase.

štátna poznávacia značka

Identifikačné číslo (ŠPZ) úradne pridelené všetkým motorovým vozidlám. Vyjadruje, že konkrétne motorové vozidlo sa môže pohybovať na verejných komunikáciách na základe technickej spôsobilosti. Je registrované v regióne trvalého pobytu alebo sídla majiteľa.

totálna škoda

Úplné zničenie alebo rozsiahle poškodnie poistenej veci, keď náklady na opravu presahujú jej časovú cenu, alebo poistnú sumu.

trhová cena

Bežná cena, ktorú na trhu dosahuje určitý výrobok, alebo služba a ktorá závisí od ponuky a dopytu.

úprava poistného

Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia a rizka a oprávnenej požiadavky positníka. Poistné sa môže upraviť počas poistnej doby smerom nadol, alebo nahor aj v súvislosti s dohodnutým systémom zliav a prirážok k poistnému.

uzavretie poistnej zmluvy

Spravidla je to písomná dohoda dvoch partnerov (poisťovateľa a poistníka) o poskytovaní poisťovacích služieb, ktoré sú uvedené v predmetnej zmluve.

vinkulácia

Obmedzenie dispozície, teda viazanie použitia na dohodnuté podmienky, napr. viazanie v prospech banky, leasigovej spoločnosti atď.

výluka z poistenia

Udalosť, riziko, predmet alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje.

výpovedná lehota

Posledný možný termín, do ktorého sa dá písomne požiadať o zrušenie poistenia výpoveďou, čiže lehota, ktorá plynie od podania výpovede do samého zrušenia poistnej zmluvy.

vznik poistnej udalosti

Negatívny jav, udalosť, ktorá spĺňa podmienky dohodnuté v poistnej zmluve. Základnou podmienkou je, aby bola spôsobená poisteným rizikom.

začiatok poistenia

Termín vzniku poistenia, ak je podmienkou na vznik poistenia. Poistenie môže nadobudnúť účinnosť momentom dojednania poistnej zmluvy, alebo neskoršie. Poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spätnou platnosťou.

zánik poistenia

Ukončenie platnosti poistnej zmluvy. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.

zavinenie

Spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy. Pri zavinení sa skúma rozsah zodpovednosti a otázka úmyselného alebo neúmyselného spôsobenia ujmy.

zmeny v poistení

Všetky dodatočné zásahy do platnej poistnej zmluvy po vzájomnej dohode. Môže ísť o zmeny v identifikačných údajoch, alebo o zmenu v obsahu zmluvy. Zmeny mimo identifikačných údajov sa vykonávajú formou dodatku k poistnej zmluve.