Povinné zmluvné poistenie online

  • Jednoduché a rýchle porovnanie poistných produktov
  • Jednoduchý a rýchly proces tvorby poistnej zmluvy
  • Výhodná cena šitá na mieru
  • Online platba poistného priamo do poisťovne
  • Okamžitá platnosť poistnej zmluvy cez povinné zmluvné poistenie online

O povinnom zmluvnom poistení

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla,  resp. ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, alebo vlastník, resp. prevádzkovateľ motorového vozidla.

Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla, ak tento zákon neustanovuje inak.

Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • ušlého zisku
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa vyššie uvedeného, ak poisťovateľ nesplnil – povinnosti, alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,

Vodič motorového vozidla je povinný na požiadanie príslušníka Policajného zboru alebo inej oprávnenej osoby, preukázať sa dokladom o uzatvorení PZP.

Takýmto dokladom je biela karta (pri uzatvorení PZP online portáli Uzavripzp doklad obdržíte aj s návrhom poistnej zmluvy ihneď po uzatvorení zmluvy), resp. poistná zmluva PZP spolu s dokladom o zaplatení poistnej sumy.

V zahraničí slúži ako doklad o poistení zelená karta, Je akceptovaná na území štátov, ktoré sú v potvrdení vyznačené. Ak cestujete na územie štátu, s ktorým nemá Slovenská republika dohodu o zelenej karte, môžete si uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie.

Povinné zmluvné poistenie kryje škody spôsobené na území Slovenskej republiky a v členských štátoch „Zelenej karty“.

Kto nechce platiť poistné PZP, musí motorové vozidlo odhlásiť z evidencie a nesmie ho používať.

ZÁKON č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na našom portáli môžete získať povinné zmluvné poistenie online. Poistnú zmluvu si jednoducho a rýchlo uzavriete cez internet. Návrh poisťovne na uzavretie poistnej zmluvy prijmete zaplatením poistného vo výške a v lehote uvedenej v tomto návrhu.  Ušetrite svoj čas aj peniaze!