Poistenie majetku, domácnosti a bytu

Čo by ste mali vedieť o poistení bytu, domácnosti a majetku:

1. čo si môžete poistiť?

 • rodinný dom: vrátane stavebných súčastí, prípojok vody, kanalizácie či elektriny a stavebného materiálu.
 • byt: vrátane stavebných súčastí, prípojok a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu.
 • garáž (alebo garážové státia v bytovom dome), poľnohospodárske stavby, iné drobné stavby, plot, studne, septiku, žumpy, bazén.
 • stavebné úpravy (ak bývate v prenajatom alebo družstevnom byte), ktoré ste vykonali na vaše náklady – výmena dverí, podláh, stierky, tapety alebo iné stavebné súčasti.

2. aké sú výhody poistenia bytu, domácnosti a majetku?

 • výborná cena poistenia
 • rýchla likvidácia poistnej udalosti
 • prehľadná poistná zmluva a jednoznačné poistné podmienky
 • možnosť platby aj v splátkach, bez prirážky
 • poistenie môžete dojednať na jednej poistnej zmluve spolu s poistením domácnosti a poistením zodpovednosti členov domácnosti
 • ak uzatvoríte spolu s poistením bytu, alebo poistením domu aj poistenie domácnosti, získate dodatočnú zľavu vo výške 5%.

3. čo potrebujete k uzatvoreniu poistenia?

 • občiansky preukaz
 • list vlastníctva k nehnuteľnosti
 • znalecký posudok, stavebný rozpočet alebo kúpnopredajná zmluva je výhodou pri správnom určení poistnej sumy

4. proti akým rizikám bude majetok chránený?

Domov: požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadiel, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, zemetrasenie, voda z vodovodných zariadení, odcudzenie

Domov Plus: riziká produktu Domov + povodeň a záplavu, škody spôsobené vodou vytekajúcou v dôsledku poruchy z akvária, vane alebo bazéna, kvapalinou vytekajúcou v dôsledku poruchy zo solárneho alebo klimatizačného systému, náklady na náhradné ubytovanie, ak sa stane rodinný dom, byt alebo ich časť neobývateľná v dôsledku poistnej udalosti.

Domov Extra: riziká produktu Domov + zadymenie, náraz vozidla, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, nadzvukovú vlnu, rozbitie skla, vandalizmus

Časté otázky našich klientov:

Aký majetok si viem poistiť v domácnosti?
Hnuteľný majetok= zariadenie domu, bytu. Poistenie majetku chráni riziko živelnej pohromy, vytopenia, vandalizmu, vykradnutia

Ako sa stanoví cena pre poistenie domu alebo bytu?
Najjednoduchšie je použiť VÝCHODISKOVÚ CENU nehnuteľnosti zo znaleckého posudku nie staršieho ako jeden rok. Pokiaľ znalecký posudok nemáte, použite orientačný tabuľkový výpočet podľa lokalizácie nehnuteľnosti, štandardu a rozlohy. Majetok online môžete poistiť do ceny 200 tis. EUR. Každá stanovená cena pre poistenie domu alebo bytu je maximálnou sumou poistného plnenia pri poistnej udalosti.

Na čo slúži poistenie zodpovednosti za škodu?
poistenie kryje riziká za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti, t.j. tretím osobám na zdraví a majetku (napr. škody susedovi pri svojpomocných stavebných prácach), alebo ako zodpovednosť za škodu členov domácnosti