Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je prioritne určené na poistenie náhodných udalostí, ktoré nekryje zákonná poistka PZP. Ide hlavne o situácie, kedy ste vinníkom nehody vy, alebo vinník nie je známy. Je dobrovoľné a v produkte havarijného poistenia existujú výraznejšie rozdiely, ktoré poisťovne ponúkajú, ako pri PZP poistení. Všetko potrebné sa dozviete z výpočtu.
K základnému produktu, ktorý zväša kryje:
– haváriu
– živelnú udalosť
– krádež
(zrážku alebo stret vozidla so zvieratami, poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami, lúpež v zmysle trestného zákona na parkovisku)
si môžete dopoistiť napr. čelné sklo, GAP (poistenie finančnej straty), zvláštnu výbavu vozidla, batožinu prepravovanú vozidlom, špeciálnu batožinu prepravovanú vozidlom, náklady na zapožičanie náhradného vozidla, poistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie, poistenie trvalých následkov po havárii, činnosť a lom pracovného stroja.
Tieto pripoistenia majú zväčša výhodnejšiu cenu, ako pri individuálnom poistení mimo balíka havarijnej poistky.

Poistné riziká každého poistenia sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach každej poisťovne, zväčša v prvej časti.

Havarijné poistenie a jeho typy

Chcete si uzatvoriť havarijné poistenie online? Spravte to cez Finermat. Potom by ste mali vedieť z Finermat nasledujúce informácie.

Na trhu existuje viacero produktov poistení havarijného poistenia (KASKA) a nie je žiadnou novinkou ani produkt havarijného poistenia, pri ktorom nie je krytá napr. havária.

Spoluúčasť: vyjadruje sumu, resp. percento akým sa poistený v prípade poistnej udalosti podieľa na celkovej škode. Pri zákonnom poistení sa so spoluúčasťou nestretávame, pri havarijnom poistení je dôležitá. Bežná spoluúčasť je aj 0 EUR, avšak pri takejto spoluúčasti rátajte s vyšším poistným. Vyššia spoluúčasť (napr. 10%, min 300 EUR) môže byť zaujímavá pre vodičov, ktorí nejazdia často, resp. nepredpokladajú, že budú mať často poistnú udalosť. Vyššia spoluúčasť ovplyvňuje výšku poistného tak, že bude nižšie ako pri nulovej, resp. nižšej spoluúčasti.

Poistná suma: hodnota poistnej sumy je veľmi dôležitou súčasťou poistnej zmluvy. Má priamy vplyv na výpočet havarijného poistenia. Pri kúpe nového vozidla je poistná suma zhodná s fakturačnou cenou (bez zliav). Pri jazdenom aute je potrebné auto „oceniť“, k čomu poisťovne pristupujú rôzne. Najjednoduchší spôsob je akceptácia poisťovňou predpísanej sumy obstarania vozidla. Poistná suma je súčasne najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne za podmienok dohodnutých v zmluve.

Fotodokumentácia: pri jazdených autách je vždy prílohou zmluvy.

Požiadavky na zabezpečenie vozidla: poisťovne majú predpísané potrebné zabezpečenie vozidla podľa poistnej sumy. napr. poistná suma do 25tis. EUR, požadované zabezpečenie je imobilizér, alebo mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou.

Územná platnosť poistenia: štandard je geografické územie Európy, resp. členské štáty EÚ. Niektoré poisťovne nezahŕňajú do územia Európy niektoré štáty bývalého Sovietskeho zväzu. Zaujímavé je aj havarijné poistenie na územie Slovenska určené pre vodičov, ktorí necestujú do zahraničia.

Plnenie poisťovne pri poistnej udalosti:  poistné plnenie po skončení vyšetrovania je splatné do termínu v závislosti od poisťovne (15-30 dní). Pri poškodenom aute vypláca poisťovňa sumu skutočne vynaložených primeraných nákladov zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov vozidla a spoluúčasti. Ak je poistené vozidlo zničené, poisťovne vyplácajú všeobecnú hodnotu zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov vozidla a spoluúčasti. Každá poisťovňa má pri poškodení vozidla určitú maximálnu percentuálnu hranicu (zvyčajne 80 % ) zo všeobecnej hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti, ktorou si stanovuje či rozsah škôd a ich náklady na opravu sú pre poisťovňu nerentabilné.

Asistenčné služby pri havarijnom poistení

Asistenčné služba: k havarijnému poisteniu ich ponúkajú poisťovne zdarma. Ide o technickú a právnu asistenciu. Pri asistenčnej službe je dobré vedieť, či službu poisťovňa len zabezpečí, alebo aj zaplatí. Pri každej ponúknutej asistenčnej službe existujú limity, napr. na opravu na mieste do 100 EUR a pod.

Časté otázky našich klientov: 

Čo potrebujem k uzatvoreniu havarijného poistenia online?
K uzatvoreniu potrebujete veľký technický preukaz a občiansky preukaz, v ktorom sú uvedené všetky potrebné údaje pre uzatvorenie zmluvy a faktúru o kúpe auta

Čo má vplyv na výpočet havarijného poistenia?
typ a značka vozidla, miesto evidencie, vek poistenca, voľba spoluúčasti, poistná suma vozidla

Stále sa hovorí o cene PZP poistenia, menia poisťovne sadzby aj pri havarijnom poistení?
Výpočet základnej sadzby havarijného poistenia je percento z poistnej sumy vozidla a nemenia sa často. Častejšie poisťovne pristupujú k zmene doplnkových pripoistení, uzatvorenie ktorých je výhodnejšie pri poistení balíka havarijného poistenia. Produkt havarijného poistenia skôr rozširujú tak, aby si klient mohol vybrať poistenie „na mieru“ napr. za nižšiu cenu. (havarijné poistenie s územnou platnosťou na Slovensku a pod.)