Často kladené otázky

 • Aké doklady sú potrebné k uzavretiu poistky na www.hotpoistenie.sk?

  občiansky preukaz, vodičský preukaz, pri online platbe- prístupové heslo k prihláseniu sa do online bankingu vo Vjašej banke, na uznanie bonusov- informácie ohľadom iných uzavretých zmluvách, potvrdnenie, resp. informáciu o trvaní bezškodového priebehu poistenia v inej poisťovni.
 • Ako dlho trvá uzavretie poistky?

  Proces uzatvárania poistnej zmluvy je užívateľsky ľahko zvládnuteľný, v prípade nedokončenia celého procesu sa k rozpracovanej zmluve môžete vrátiť cez klientsku zónu. Uzavretie zmluvy Vám bude trvať pár minút.
 • Ako sa dá zaplatiť poistné?

  Online platbou vo Vašej banke, kam budete presmerovaný priamo zo stránky www.hotpoistenie.sk , prípadne bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Poistné platíte priamo na účet poisťovne.
 • Ako sú chránené údaje, ktoré poskytujete?

  Informácie sú chránené cez šifrovaný kód SSL (Secure Socker Layer), ktorý zabezpečuje ochranu všetkým údajom. Ochrana informácií prebieha v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov.
 • Od kedy je platná poistná zmluva?

  Výhodou online uzatváraných zmlúv je, že sú platné momentom zaplatenia poistného, nie však skôr, ako je začiatok poistenia uvedený v zmluve. (pri predpoklade, že príkaz nezrušíte a údaje v platobnom prevode sú zadané korektne).
 • Ako sa rozhodnúť pri výbere povinného zákonného poistenia?

  Väčšina z nás sa pri výbere poistenia zameriava len na výšku poistného. PZP však slúži aj na odškodnenie obetí dopravných nehôd (škody na majetku, ušlom zisku, na zdraví) PZP poistnenie v konečnom dôsledku slúži aj poistenému, keďže poisťovňa za poisteného zaplatí všetky oprávnené nároky poškodeného.

  Súčasťou povinného zákonného poistenia sú aj doplnkové poistenia, zľavy na iné poistenia či asistenčné služby, z ktorých môže profitovať nielen účastník nehody, ale poistený.

  Na výslednú cenu poistenia vplýva najmä vek poistenca, bydlisko, dĺžka bezškodového priebehu poistenia a počet uzatvorených zmlúv v konkrétnej poisťovni.

  Základné asistenčné služby k PZP ponúkajú poisťovne zdarma. Líšia sa hlavne tým, či službu len zabezpečujú, alebo aj zaplatia. Tiež sú rozdielne limity, do ktorých sú poisťovne ochotné zaplatiť jednotlivé asistenčné služby.

 • Platí uzavretá zmluva PZP aj v zahraničí?

  Áno, po uzatvorení poistenia Vám poisťovňa pošle medzinárodné potvrdenie o poistení- zelenú kartu. Karta je akceptovaná na území štátov, ktoré sú v potvrdení vyzačené. Ak cestujete do krajiny, ktorá nemá so SR dohodu o zelenej karte, môžete uzatvoriť tzv. Hraničné poistenie.
 • Kedy získate bielu kartu a na čo slúži?

  Po uzatvrení Návrhu poistnej zmluvy obdržíte prechodnú bielu kartu na 15, resp. 60 dní (v závislosti od vybranej poisťovne). Po akceptácii poistnej zmluvy v poisťovni Vám bude zaslaná biela karta s platnosťou do konca poistného obdobia.
  Biela karta je doklad, ktorý vydáva poisťovňa ku každej uzavretej zmluve o povinnom zmluvnom poistení. Slúži ako potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a platí na území Slovenskej Republiky.
  Každý vodič je povinný pri prevádzke motorového vozidla mať pri sebe toto potvrdenie a predložiť ho na výzvu príslušníka Policajného zboru. Poistník je tiež povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať poistenie zodpovednosti (PZP) potvrdením o poistení zodpovednosti.
 • Čo je to asistenčná karta?

  Asistenčná karta je doklad vydaný poisťovňou, ktorý je súčasťou zmluvy. Oprávňuje na využívanie asistenčných služieb vybranej poisťovne. Služby sú poskytované prostredníctvom zmluvných spoločností poisťovne.
  Rozsah služieb je u jednotlivých poisťovní odlišný a je spresnený v zmluvných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. 
Asistenčná kartička obsahuje aj potrebné kontakty na poisťovací ústav a jeho partnerov v zahraničí, príp. aj návod, čo robiť v prípade nehody.
 • Ako zdokladovať bezškodový priebeh PZP poistenia?

  Bezškodový priebeh dokladuje (predkladá) držiteľ vozidla za obdobie, kedy nespôsobil žiadnu nehodu. O vystavenie takéhoto potvrdenia je potrebné požiadať poisťovňu, kde bolo naposledy uzatvorené PZP poistenie. Poisťovňa však potvrdzuje len počet bezškodových mesiacov počas poistného vzťahu s touto poisťovňou (t.j. ak každý rok meníte poisťovňu, je vhodné vždy od poisťovne požadovať potvrdenie o bezškodovom priebehu). Po ukončení každého poistného vzťahu k PZP  je poisťovňa na požiadanie povinná vystaviť takého potvrdenie do 15-tich dní.
  Potvrdenie o bezškodovom priebehu poistenia je potrebné predkladať poisťovni, ktorá ponúka bonus „za bezškodovosť“. V procese uzatvárania Návrhu poistnej zmluvy na portáli www.hotpoistenie.sk budete na nutnosť dokladovania takéhoto potvrdenia upozornení.

  V prípade, že tlačivo neviete zabezpečiť, odporúčame neuplatňovať bonus za bezškodovosť. V prípade nedodania tlačiva, resp. nedoloženia korektného počtu bezškodových rokov, má poisťovňa právo siahnúť na bonus a upraviť výšku poistného.

 • Aká je maximálna výška finančného plnenia poisťovne?

  Maximálna výška finančnej náhrady závisí od limitu poistného krytia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve.
  Minimálne poistné krytie je definované zákonom: finančný limit pri škode na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených je 5 mil. EUR. Výška náhrady vecných škôd a ušlého zisku vyplatených všetkým poškodeným z jednej poistnej udalosti je 1 mil. EUR.
  Niektoré poisťovne majú aj produkty PZP s vyšším krytím. Zvýšený limit krytia na zákonné poistenie odporúčame najmä pre tie vozidlá, ktoré jazdia veľmi často do zahraničia.
 • Dá sa zrušiť zmluva k PZP nezaplatením poistého?

  Zmluva sa nedá zrušiť nezaplatením poistného. Zákon umožňuje zrušiť zmluvu jedine výpoveďou. Klient, ktorý by nepodal výpoveď, ale len by nezaplatil poistné a následne by sa poistil v novej poisťovni, bude musieť poistné zaplatiť aj v pôvodnej poisťovni.
 • Môže poisťovňa vypovedať poistnú zmluvu po poistnej udalosti?

  Áno, po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ ako aj poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám ju.